Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu

Nguyễn Minh Dũng1, Nguyễn Duy Bắc1, Nguyễn Văn Thư1, Lê Đức Hùng2
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội
2 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng của bột cao khô Ngải cứu. Phương pháp: các chỉ tiêu chất lượng của bột cao khô Ngải cứu được đánh giá theo phương pháp chung của Dược điển Việt Nam (DĐVN) V. Kết quả: đã khảo sát được các chỉ tiêu chất lượng của bột cao khô Ngải cứu. Từ đó đưa ra tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu sau: tính chất, mất khối lượng do làm khô, định tính, định lượng, tro toàn phần, kim loại nặng, giới hạn nhiễm khuẩn. Kết luận: đã xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng của bột cao khô Ngải cứu, với tiêu chuẩn chất lượng xây dựng được, có thể kiểm nghiệm bột cao khô Ngải cứu dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Viện Dược liệu (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tập 2.
2. Abiri R., Silva A. L. M., de Mesquita L. S. S., et al. (2018), Towards a better understanding of Artemisia vulgaris: Botany, phytochemistry, pharmacological and biotechnological potential. Food Research International., pp. 109:403–415.
3. Bộ Y tế (2017), Dược điển Việt Nam V. NXB. Y học, Hà Nội.
4. Bộ Y tế (2011), “QCVN 8- 1:2011/BYT, Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm”, Công báo số 535+536, ngày 25/10/2011.