PHỤ TRÁCH TẠP CHÍ

PGS, TS. Phạm Xuân Phong

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS, TS.  Phạm Viết Dự

GS. Hoàng Bảo Châu

PGS.  Nguyễn Văn Thang

PGS, TS. Vũ Nam

PGS, TS. Phạm Quốc Bình

PGS, TS. Nguyễn Thế Thịnh

TS. Phan Hoài Trung

TS. Nguyễn Đình Nhân

TS.  Trịnh Hoài Nam

TS.  Vũ Tam Lân

TS.  Nguyễn Văn Lĩnh

TS. Trần Thị Hồng Thúy

Ths. Nguyễn Tuấn Lượng

THƯ KÝ TOÀ SOẠN

TS.  Nguyễn Đình Tú

Ths. Nguyễn Trung Quân

ThS. Phạm Thị Minh Chiên

ThS .Đăng Thị An Vân