Xác nhận phương pháp xét nghiệm một số chỉ số sinh hóa và huyết học tại Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nguyễn Văn Nam1,
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trước yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo chất lượng xét nghiệm của Bộ Y tế và tiêu chuẩn ISO 15189 thì việc xác nhận phương pháp xét nghiệm là cần thiết hơn bao giờ hết. Mục tiêu: Xác nhận phương pháp xét nghiệm của 8 chỉ số sinh hóa (Glu, Urea, Chol, TG, UA, GOT, GPT, GGT) thực hiện trên máy AU680 và 4 chỉ số huyết học (RBC, WBC, PLT, Hb) thực hiện trên máy CD Ruby. Trên cơ sở đó, đánh giá thang sigma nhằm tăng cường quản lý chất lượng trong phòng xét nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Đánh giá độ chụm, độ chính xác, khoảng tuyến tính và giá trị tham chiếu của 8 chỉ số sinh hóa thực hiện trên máy AU680 và 4 thông số huyết học thực hiện trên máy CD Ruby. Kết quả: 8 thông số sinh hóa và 4 chỉ số huyết học có chụm, độ chính xác đạt yêu cầu theo tiêu chí của Bộ Y tế và tiêu chuẩn ISO 15189. Khoảng tuyến tính và khoảng tham chiếu đạt yêu cầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất; Có 8 chỉ số đạt trên 6 sigma, có 2 chỉ số đạt trên 5 sigma, có 1 chỉ số đạt trên 4 sigma và 1 chỉ số đạt trên 3 sigma. Kết luận: 8 chỉ số sinh hóa thực hiện trên máy AU680 và 4 chỉ số huyết học thực hiện trên máy CD Ruby tại Viện Y học cổ truyền Quân đội đạt yêu cầu theo tiêu chí của Bộ Y tế và tiêu chuẩn ISO 15189 về xác nhận phương pháp xét nghiệm. Chỉ số Sigma là công cụ hiệu quả trong đánh giá, kiểm soát chất lượng xét nghiệm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đặng Thị Ngọc Dung, Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm, NXB Y học, Hà Nội -2020.
2. Nguyễn Xuân Phách, Thống kê y học, NXB Y học, TP Hồ Chí Minh - 2000.
3. TCVN ISO 15189, Phòng thí nghiệm y tế - yêu cầu về chất lượng và năng lực, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2014.
4.TCVN 6910, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo, 2001 & 2002.
5. Westgard JO, Kiểm soát chất lượng phòng xét nghiệm, NXB Khoa học kỹ thuật, 2017.
6. Abbott Diagnostics Division, Cell - Dyn Ruby, System Operator’s Manual, 2008
7. Beckman Coulter, Clinical chemistry-Reagent guide, USA, 2010.
8. CLIA, Requirements for Analytical Quality - Westgard, www.westgard.com/clia.htm.
9. Westgard JO, Westgard SA, Basic Quality Managent systems, Madison, Wisconsin, Westgard QC, 2014.