Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm

Hoàng Thị Kim Mười1, Phạm Xuân Phong1, Đặng Hồng Hoa2, Nguyễn Văn Cường1
1 Viện Y học Cổ Truyền Quân đội
2 Bệnh viện E

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên chuột thực nghiệm. Phương pháp nghiên cứu: đánh giá độc tính cấp của thuốc Hoàn khớp trên chuột nhắt trắng theo phương pháp Litchfield – Wilcoxon; đánh giá ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đối với một số chỉ số huyết học trên chuột cống trắng. Chuột cống trắng được uống Hoàn khớp với liều 2,8g/kg/ngày (tương đương liều lâm sàng) và 8,4g/kg/ngày (gấp 3 lần liều lâm sàng)trong thời gian 8 tuần liên tục, theo dõi thay đổi một số chỉ số huyết học. Kết quả: chưa xác định được liều gây chết 50% trên động vật thí nghiệm (LD50) của thuốc Hoàn khớp vì với liều 50g/kg (liều đặc nhất có thể cho chuột uống trong điều kiện thí nghiệm) chưa thể hiện độc tính cấp trên chuột nhắt trắng. Hoàn khớp không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu xét nghiệm huyết học tại thời điểm sau 4 tuần và 8 tuần uống thuốc. Kết luận: thuốc Hoàn khớp không gây độc tính cấp, chưa xác định được liều LD50 theo phương pháp Litchfield – Wilcoxom; Hoàn khớp không gây ảnh hưởng tới các chỉ số huyết học của chuột.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (2008). ‘‘ Guidelines on Safety Monitoring of Hebral Medicines’’, Pharmacovigilance Systems, Geneva, Switzerland, pp. 105-114.
2. Đỗ Trung Đàm (2014). Phương pháp xác định độc tính của thuốc, NXB Y học, Hà Nội.
3. Cục khoa học và đào tạo - Bộ Y tế (2015), “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”. Quyết định 141/QĐ-K2ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015.
4. OECD (2002). Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals (423), OECD Publishing, Paris.
5. Viện Dược liệu (2006). Phương pháp nghiên cứu tác dụng của thuốc từ thảo dược, NXB Khoa học, Hà Nội.
6. OECD (2008), Repeated Dose 28 Days Oral Toxicity Study in Rodents, Guidelines for the testing of chemicals (407), OECD Publishing, Paris.
7. World Health Organization (2000), Working group on the safety and efficacy of herbal medicine, Report of regional office for the western pacific of the World Health Organization.
8. York M.J (2017). A Comprehensive Guide to Toxicology in Nonclinical Drug Development. Clinical Pathology, pp. 325–374.
9. Al-Afifi NA, Alabsi AM, Bakri MM, Ramanathan A (2018). Acute and sub-acute oral toxicity of Dracaena cinnabari resin methanol extract in rats. BMC Complement Altern Med.