Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) Tải xuống Tải xuống PDF