Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF