Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội giai đoạn 2015 – 2020

Đinh Thanh Hà1,
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động Khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Viện Quân đội đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác, tạo ra nhiều sản phẩm thuốc và phát triển cơ sở khoa học đầu ngành về Y học cổ truyền (YHCT) của quân đội. Các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) vừa tập trung mở rộng điều trị những bệnh thường gặp, dịch bệnh truyền nhiễm ở tuyến cơ sở, vừa nâng cao hiệu quả điều trị những bệnh khó, bệnh mạn tính ở tuyến trung ương. Các đề tài nghiên cứu về y học quân sự cũng rất được chú trọng để phục vụ bộ đội ở đơn vị. Bên cạnh đó, đã có nhiều đề tài NCKH nhằm phát triển nguồn tài nguyên dược liệu quý hiếm. Hoạt động KH&CN đã đóng vai trò quan trọng để gắn kết: NCKH - điều trị - đào tạo sau đại học - sản xuất thuốc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển YDCT, Kết hợp YDCT với YDHĐ đến năm 2030.
2. OECD (Viện Chiến lược và Chính sách KHCN dịch), Khuyến nghị tiêu chuẩn thực tiễn cho điều tra nghiên cứu và phát triển, Tài liệu hướng dẫn FRASCATI 2002, NXB Lao động Hà Nội, 2004.
3. Vũ Cao Đàm (2007), Đánh giá Nghiên cứu Khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật.