Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp

Nguyễn Trung Tường1,, Nguyễn Văn Lĩnh1, Nguyễn Anh Dũng1, Đinh Thị Hằng1
1 Viện Y học cổ truyền Quân đội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho thuốc Hoàn khớp. Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng chỉ tiêu chất lượng của thuốc Hoàn khớp do Viện Y học cổ truyền Quân đội sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam V. Kết quả: Hoàn cứng, hình cầu, màu nâu đen, đồng nhất. Độ đồng đều khối lượng không quá 10g ± 4,0%, độ ẩm không quá 9%(4,7%), độ rã không quá 60 phút(45 phút), định tính có các vết cùng màu cùng Rf với vết của mẫu đối chiếu, độ nhiễm khuẩn đạt yêu cầu DĐVNV. Kết luận: Ứng dụng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn khớp vào công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc cũng như chuẩn hóa quy trình sản xuất thuốc Hoàn khớp tại Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2007), “Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN về việc ban hành.
2. Bộ Y tế (2006), Dược học cổ truyền, NXB Y học, Hà nội.
3. Bộ Y tế (2007), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, NXB Y học, Hà nội.
4. Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, NXB Y học, Hà nội.
5. ICH Harmonised Tripartite Guideline (2003), Stability testing of new drug substances and products Q1A(R2), pp.1 - 5.
6. World Health Organization (1993), Regional office for the Western Pacific, research guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicines,Manila - Philippines.
7. World Health Organization (2010), Monographs on medicinal plants commonly used in the Newly independent states (NIS),pp.141 - 158.