Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn

Phạm Xuân Phong, Trịnh Hoài Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Lê Hữu Trác (黎有卓, tên hiệu: Hải Thượng Lãn Ông – 海 上懒翁, 1724-1791), là một đại danh y tài năng, xuất chúng của nền y học Việt Nam thế kỷ XVIII.


Ông là tác giả của bộ sách 28 tập Hải Thượng Y tông tâm lĩnh (海上医宗心领), được coi là "Bách khoa thư Y học" đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách là những lĩnh hội tâm huyết về ngành Y của Hải Thượng, bao gồm những nội dung lớn về y học cổ truyền: y đức, y lý cơ bản, triết lý, dịch lý, bệnh học, điều trị các khoa và phương tễ. Ngoài ra, bộ sách còn đề cập đến các vấn đề vệ sinh, nấu ăn, nữ công gia chánh và Thượng kinh ký sự còn là tác phẩm văn học lớn của thời kỳ bấy giờ. Bộ sách được đánh giá cao trong nước và ngoài nước, đánh dấu một bước tiến mới của sự nghiệp y học cổ truyền Việt Nam.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (2005), Hải Thượng y tông Tâm Lĩnh, NXB Y học, Hà Nội.
2. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1972), Hải Thượng y Tôn Tâm Lĩnh, Nhà Sách Khai Trí, Sài Gòn. Bản dịch: Đình Thụ Hoàng Văn Hòe và cộng sự.
3. GS. Nguyễn Văn Thang (2001), Khái yếu tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông. NXB Y Học, Hà Nội.
4. Yveline Fe’ray (2014), Lãn Ông, NXB Văn hóa - Văn nghệ, Người dịch: Lê Trọng Sâm.
5. Lê Mai Hƣơng (2012), Tư tưởng đạo đức nhân sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Luận Văn thạc sĩ Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hồ Chí Minh.
6. Lý Kinh Vỹ, Dƣ Doanh Ngao, Thái Cảnh Phong (1996), Từ điển Tinh hoa Thuật ngữ danh từ Đông y, NXB khoa học kỹ thuật Thiên Tân, Trung Quốc, trang 886.
7. Bộ Y tế (1996), Quy định về y đức - tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế, Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6/11/1996.
8. Trần Thị Huyền (2002), Thuyết âm dương ngũ hành với tác phẩm “Hoàng đế nội kinh” và “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”, Luận án tiến sĩ triết học, Viện Triết học.