Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang Bilasen trên động vật thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF