Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 12 Số 1 (2022) Tải xuống Tải xuống PDF