[1]
T. L. Trần và H. C. Nguyễn, “Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.)”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 59 - 67, tháng 3 2024.