[1]
T. P. T. Trần, M. T. Trương, M. T. Phạm, T. L. N. Bùi, H. V. Đỗ, và A. S. Đặng, “Ảnh hưởng của chấp hành quy trình đặt và chăm sóc sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 50 - 58, tháng 3 2024.