[1]
T. T. H. Lưu, S. H. Nguyễn, và M. H. Dương, “Đánh giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu u hoàn đến thể trạng chung và các chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 42 - 49, tháng 3 2024.