[1]
X. H. Nguyễn, M. H. Nguyễn, Q. D. Nguyễn, V. C. Nguyễn, và T. P. Phạm, “Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 9 - 16, tháng 3 2024.