[1]
T. H. Đinh, “Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội giai đoạn 2015 – 2020 ”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 3 - 8, tháng 3 2024.