[1]
N. G. Cao, “Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm thực vật học của nguồn gen cây thuốc giác đế sài gòn”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 60-69, tháng 12 2022.