[1]
M. D. Nguyễn, D. B. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và Đức H. Lê, “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 52-59, tháng 12 2022.