[1]
V. D. Nguyễn, T. T. T. Trần, V. C. Nguyễn, và T. P. Phạm, “Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang phong thấp 3T”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 39-51, tháng 12 2022.