[1]
M. T. Trương, M. T. Phạm, T. L. N. Bùi, H. V. Đỗ, V. T. Vũ, và V. T. . Nguyễn, “Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bát chính tán gia giảm trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 28 - 38, tháng 12 2022.