[1]
H. K. T. Trần, T. H. Cù, T. H. L. Nguyễn, và T. M. . Chu, “Nghiên cứu một số biện pháp sơ chế và bảo quản cúc hoa vàng”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 88 - 99, tháng 12 2022.