[1]
X. P. Phạm, V. Q. Nguyễn, và T. N. Q. . Nguyễn, “Quan niệm của y học cổ truyền trong biện chứng luận trị bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do Virus SARS-COV-2”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tr 17 - 27, tháng 12 2022.