[1]
Đình T. Nguyễn và X. P. Phạm, “Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” và một số ghi chép về ‘Dịch’ trong Y văn”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 93 - 99, tháng 3 2024.