[1]
T. K. M. Hoàng, X. P. Phạm, H. H. Đặng, và V. C. Nguyễn, “Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học trên thực nghiệm”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 74 - 82, tháng 3 2024.