[1]
T. T. Nguyễn, V. L. Nguyễn, A. D. Nguyễn, và T. H. Đinh, “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thuốc Hoàn Khớp”, ydhctqs, vol 11, số p.h 1, tr 67 - 73, tháng 3 2024.