[1]
X. P. Phạm và H. N. . Trịnh, “Y đức, y lý và y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những giá trị trường tồn”, ydhctqs, vol 12, số p.h 1, tháng 12 2022.