Nguyễn, X. H., Nguyễn, M. H., Nguyễn, Q. D., Nguyễn, V. C., & Phạm, T. P. (2024). Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 11(1), 9 - 16. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/93