Nguyễn, M. D., Nguyễn, D. B., Nguyễn, V. T., & Lê, Đức H. (2022). Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu. Tạp Chí Y dược học cổ truyền Quân sự, 12(1), 52-59. Truy vấn từ https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8