1.
Trần TL, Nguyễn HC. Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.). ydhctqs. 2024;11(1):59 - 67. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/99