1.
Nguyễn XH, Nguyễn MH, Nguyễn QD, Nguyễn VC, Phạm TP. Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm. ydhctqs. 2024;11(1):9 - 16. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/93