1.
Nguyễn MD, Nguyễn DB, Nguyễn VT, Lê Đức H. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu. ydhctqs. 2022;12(1):52-59. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://yduochoccotruyenqs.vn/index.php/ydhctqs/article/view/8