(1)
Trần, T. L.; Nguyễn, H. C. Nghiên cứu giải phẫu thân, Lá Và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha Et Grushv.). ydhctqs 2024, 11, 59 - 67.