(1)
Trần, T. P. T.; Trương, M. T.; Phạm, M. T.; Bùi, T. L. N.; Đỗ, H. V.; Đặng, A. S. Ảnh hưởng của chấp hành Quy trình đặt Và chăm sóc Sonde tiểu lưu đến tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. ydhctqs 2024, 11, 50 - 58.