(1)
Lưu, T. T. H.; Nguyễn, S. H.; Dương, M. H. Đánh Giá ảnh hưởng của thuốc Tiêu U hoàn đến thể trạng Chung Và các chỉ số huyết học Trên động vật thực nghiệm. ydhctqs 2024, 11, 42 - 49.