(1)
Nguyễn, V. L.; Nguyễn, T. T.; Nguyễn, V. C.; Đinh, T. H.; Đinh, T. H. Đánh Giá độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang Bilasen Trên động vật thực nghiệm. ydhctqs 2024, 11, 33 - 41.