(1)
Vũ, Đình H.; Nguyễn, V. Q. Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng của bài thuốc Phong thấp Thang đối với một số chỉ số huyết học Trên chuột cống trắng. ydhctqs 2024, 11, 25 - 32.