(1)
Nguyễn, X. H.; Nguyễn, M. H.; Nguyễn, Q. D.; Nguyễn, V. C.; Phạm, T. P. Nghiên cứu ảnh hưởng của Cao lỏng PH Lên một số chỉ số Sinh Hoá Và Mô bệnh học Trên thực nghiệm. ydhctqs 2024, 11, 9 - 16.