(1)
Đinh, T. H. Kết Quả hoạt động Khoa học Và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội Giai đoạn 2015 – 2020 . ydhctqs 2024, 11, 3 - 8.