(1)
Nguyễn, M. D.; Nguyễn, D. B.; Nguyễn, V. T.; Lê, Đức H. Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng bột Cao Khô ngải cứu. ydhctqs 2022, 12, 52-59.