(1)
Nguyễn, V. D.; Trần, T. T. T.; Nguyễn, V. C.; Phạm, T. P. Nghiên cứu độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang Phong thấp 3T. ydhctqs 2022, 12, 39-51.