(1)
Trần, H. K. T.; Cù, T. H.; Nguyễn, T. H. L.; Chu, T. M. . Nghiên cứu một số biện pháp Sơ Chế Và bảo quản Cúc Hoa vàng. ydhctqs 2022, 12, 88 - 99.