(1)
Phạm, X. P.; Nguyễn, V. Q.; Nguyễn, T. N. Q. . Quan niệm của Y học cổ truyền Trong biện chứng luận trị bệnh Viêm đƣờng Hô hấp cấp Do Virus SARS-COV-2. ydhctqs 2022, 12, 17 - 27.