(1)
Nguyễn, Đình T.; Phạm, X. P. Tủ sách Đông Y: Giới thiệu tác phẩm “Ôn Dịch Luận” Và một số Ghi chép về “Dịch” Trong Y văn. ydhctqs 2024, 11, 93 - 99.