(1)
Hoàng, T. K. M.; Phạm, X. P.; Đặng, H. H.; Nguyễn, V. C. Nghiên cứu độc tính cấp Và ảnh hưởng của thuốc Hoàn khớp đến một số chỉ số huyết học Trên thực nghiệm. ydhctqs 2024, 11, 74 - 82.