(1)
Nguyễn, T. T.; Nguyễn, V. L.; Nguyễn, A. D.; Đinh, T. H. Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn Cơ sở của thuốc Hoàn Khớp. ydhctqs 2024, 11, 67 - 73.