(1)
Phạm, X. P.; Trịnh , H. N. . Y đức, Y Lý Và Y thuật của Hải Thượng Lãn Ông những Giá trị trường tồn. ydhctqs 2022, 12.