[1]
Trần, T.L. và Nguyễn, H.C. 2024. Nghiên cứu giải phẫu thân, lá và rễ cây Sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 59 - 67.