[1]
Nguyễn, X.H., Nguyễn, M.H., Nguyễn, Q.D., Nguyễn, V.C. và Phạm, T.P. 2024. Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng PH lên một số chỉ số sinh hoá và mô bệnh học trên thực nghiệm. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 9 - 16.