[1]
Đinh, T.H. 2024. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Y học cổ truyền Quân đội giai đoạn 2015 – 2020 . Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 11, 1 (tháng 3 2024), 3 - 8.