[1]
Nguyễn, M.D., Nguyễn, D.B., Nguyễn, V.T. và Lê, Đức H. 2022. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bột cao khô ngải cứu. Tạp chí Y dược học cổ truyền Quân sự. 12, 1 (tháng 12 2022), 52-59.